Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Từ ngày 01/6/2022 - Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-05-2022

Để đảm bảo thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC được quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;…. Ngày 26/5/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang - Hồ Thu Ánh ký ban hành Công văn số 717/UBND-HCC về việc số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Nghiêm túc, khẩn trương thực hiện tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC là một nhiệm vụ mới, thay thế dần phương thức tiếp nhận, giải quyết TTHC truyền thống thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: Thực hiện các quy định trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Đồng thời, thực hiện thêm nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 2 được quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ.

- Thực hiện rà soát, bổ sung trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác để triển khai việc số hóa đạt chất lượng, hiệu quả. Áp dụng số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 01/6/2022, Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã từ ngày 01/12/2022.

- Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đến cuối năm 2022 tối thiểu 50% hồ sơ phát sinh được xử lý trực tuyến; 80% hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

- Khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được giao tại Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 58/VP.UBND ngày 14/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại buổi làm việc với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, trước ngày 30/5/2022. (Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC nghiên cứu theo tài liệu hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ).

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 để người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính./.

                                                                                       Ngọc Đang

 


Đang online: 5
Hôm nay: 352
Đã truy cập: 1332438