Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính và Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 01-10-2021

UBND TỈNH HẬU GIANG BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 29/9/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 1853/QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính và Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, đối tượng được đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) là các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu của việc đánh giá, xếp loại nhằm để xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC của từng cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện công tác CCHC của từng cơ quan, đơn vị và của Tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC. Làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở để xét thi đua, khen thưởng trong công tác CCHC của từng cơ quan, đơn vị.

Bộ Chỉ số đánh giá, xếp loại công tác CCHC đối với cơ quan cấp tỉnhỦy ban nhân dân cấp huyện được cấu trúc thành 03 phần, trong đó: Phần 1 - Đánh giá kết quả thực hiện CCHC của từng cơ quan, đơn vị thông qua Báo cáo tự đánh giá chấm điểm là 60 điểm; Phần 2 - Đánh giá tác động của công tác CCHC thông qua kết quả điều tra xã hội học là 20 điểm; Phần 3 - Thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh giao là 20 điểm.

Các lĩnh vực đánh giá, xếp loại công tác CCHC trong Phần 1 gồm: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; (2) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; (5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (6) Cải cách tài chính công; (7) Hiện đại hóa nền hành chính; (8) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Cũng theo quy định, trước ngày 25 tháng 11 hàng năm, cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện tiến hành tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị mình; gửi kết quả tự đánh giá và các tài liệu kiểm chứng về Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác CCHC tỉnh (thông qua Sở Nội vụ). Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác CCHC tỉnh tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá của từng cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và phân công cơ quan Thường trực của Hội đồng (Sở Nội vụ) tiến hành điều tra xã hội học đối với từng cơ quan, đơn vị được đánh giá. Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại của từng cơ quan, đơn vị về Chủ tịch Hội đồng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất trong Quý I của năm tiếp theo năm đánh giá. Chủ tịch Hội đồng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Kết quả xếp loại tính theo tỷ lệ % dựa trên số điểm đạt được trên tổng số điểm đánh giá (sau khi đã trừ các tiêu chí, tiêu chí thành phần không đánh giá), cụ thể: Cơ quan, đơn vị đạt từ 90% đến 100% điểm: Xếp loại “Xuất sắc”; Cơ quan, đơn vị đạt từ 80% đến dưới 90% điểm: Xếp loại “Tốt”; Cơ quan, đơn vị đạt từ 65% đến dưới 80% điểm: Xếp loại “Khá”; Cơ quan, đơn vị đạt từ 50% đến dưới 65% điểm: Xếp loại “Trung bình”; Cơ quan, đơn vị đạt dưới 50% điểm: Xếp loại “Yếu”. Trường hợp cơ quan, đơn vị có xảy ra sai phạm (đến mức xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên) hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao có tính trọng tâm cấp bách nhưng không hoàn thành kịp tiến độ thì hạ 1 bậc đánh giá.

                                                                                               Văn Tiếp

 

 

 

 


Đang online: 4
Hôm nay: 1392
Đã truy cập: 1009709