Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Chương trình thực hiện nhiệm vụ đột phá trong công tác xây dựng thể chế, chính sách trên địa bàn tỉnh

Ngày 01-12-2021

Nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của UBND tỉnh trong công tác xây dựng và thực thi thể chế, chính sách, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng ưu đãi, cạnh tranh, dễ tiếp cận, chi phí thấp; chính sách về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chính sách đầu tư phát triển: tài chính, đầu tư, đất đai, xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, khoa học - công nghệ. Ngày 26/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình số 06/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nhiệm vụ đột phá trong công tác xây dựng thể chế, chính sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên được UBND tỉnh xác định trong Chương trình là rà soát thể chế, chính sách hiện đang triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tập trung rà soát toàn bộ các thể chế, chính sách được HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến thể chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội (tập trung vào các lĩnh vực: tài chính, đầu tư, đất đai, xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, khoa học - công nghệ và các chính sách, quy định có liên quan đến cải cách hành chính) nhằm kịp thời phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, gây cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các chính sách mới cho phù hợp. Ngoài ra, Chương trình cũng đề ra một số lĩnh vực cần tập trung xây dựng chính sách trong năm 2022 như: hỗ trợ, ưu đãi đầu tư; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; đất đai; đầu tư phát triển giáo dục, y tế, du lịch. Trong đó, phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

Để Chương trình được triển khai thực hiện hiệu quả, UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Chủ động lựa chọn phương thức tự thực hiện hoặc thuê các viện, trường, chuyên gia có uy tín để tham gia xây dựng chính sách./.

HỒNG ĐÀO

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 468
Đã truy cập: 1016501