Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 24-11-2022

Ngày 23/11/2022, UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 1949/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, đối tượng được đánh giá, xếp loại công tác chuyển đổi số là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và tương đương; ngành dọc cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang.

Mục đích của việc đánh giá, xếp loại để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Quyết định đã quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá và tính điểm; việc công bố kết quả đánh giá Chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số.

Song song đó, Quyết định cũng quy định về thang điểm đánh giá và xếp loại công tác chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác chuyển đổi số, cụ thể:

Thứ nhất, thang điểm đánh giá cấp tỉnh (Chỉ số chuyển đổi số các sở, ban, ngành tỉnh): 245 điểm (gồm các chỉ số/chỉ số thành phần như: Nhận thức số, thể chế số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng và hoạt động chính quyền số).

Thứ hai, thang điểm đánh giá cấp huyện: 360 điểm (gồm các chỉ số/chỉ số thành phần như: Nhận thức số, thể chế số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số và hoạt động xã hội số).

Thứ ba, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ số chuyển đổi số như sau:

(1) Đối với sở, ban, ngành tỉnh (245 điểm):

Loại xuất sắc: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 220 điểm trở lên.

Loại tốt: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 196 điểm đến dưới 220 điểm.

Loại khá: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 171 điểm đến dưới 196 điểm.

Loại trung bình: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 122 điểm đến dưới 171 điểm.

Loại yếu: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm dưới 122 điểm.

(2) Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố (360 điểm):

Loại xuất sắc: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 324 điểm trở lên.

Loại tốt: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 288 điểm đến dưới 324 điểm.

Loại khá: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 252 điểm đến dưới 288 điểm.

Loại trung bình: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 180 điểm đến dưới 252 điểm.

Loại yếu: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm dưới 180 điểm.

(Đính kèm Quyết định số 1949/QĐ-UBND và Phụ lục chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp huyện)

Để hoàn thành các nội dung trên, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu triển khai thực hiện./.

                                                                                               Văn Tiếp

 


Đang online: 1
Hôm nay: 391
Đã truy cập: 1332477