Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận tại các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-07-2022

Ngày 22 tháng 7 năm 2022, UBND tỉnh Hậu Giang ký Quyết định số 1329/QĐ-UBND ban hành Quy định Tiêu chí đánh giá công tác dân vận tại các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, đối tượng được đánh giá, xếp loại công tác dân vận là các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Mục đích của việc đánh giá, phân loại nhằm xem xét toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa bàn theo quy định. Trên cơ sở đánh giá nhằm phát huy các nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp sẽ tạo ra động lực mới trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, phấn đấu đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững. Kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện công tác dân vận là một trong những cơ sở để xem xét, đánh giá thi đua của các cơ quan, địa phương, đơn vị vào dịp tổng kết các khối thi đua tại các cơ quan, địa phương, đơn vị; kết quả thực hiện công tác dân vận được đánh giá, xếp loại đạt loại hoàn thành tốt mới đủ điều kiện, tiêu chí đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Tiêu chí đánh giá công tác dân vận bao gồm: Công tác tổ chức, hoạt động của tổ thực hiện công tác dân vận chính quyền và Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; công tác tham mưu, tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,…

Bên cạnh đó, Quyết định quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí và phương pháp đánh giá, thang điểm từng tiêu chí đánh giá và thẩm quyền, trình tự, thời gian đánh giá, phân loại công tác dân vận. Việc phân loại mức độ hoàn thành trong công tác dân vận chính quyền được chia 04 mức:

Thứ nhất, hoàn thành xuất sắc: Là những cơ quan, đơn vị, địa phương đạt từ 90 điểm trở lên.

Thứ hai, hoàn thành tốt: Là những cơ quan, đơn vị, địa phương, đạt từ 75 điểm đến dưới 90 điểm.

Thứ ba, hoàn thành: Là những cơ quan, đơn vị, địa phương đạt từ 50 điểm đến dưới 75 điểm.

Thứ tư, không hoàn thành: Là những cơ quan, đơn vị, địa phương đạt dưới 50 điểm.

(Đính kèm Quyết định số 1329/QĐ-UBND và Thang điểm các Tiêu chí đánh giá công tác dân vận)

Để hoàn thành các nội dung trên, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu triển khai thực hiện./.

Văn Tiếp

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 984
Đã truy cập: 1318076