Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 25-03-2022

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Tỉnh; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và hiệu quả phục vụ nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Theo Kế hoạch việc tuyên truyền cải cách hành chính tập trung  vào 03 nội dung chính sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử,

Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh như: Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 02/8/2018 của Tỉnh ủy Hậu Giang về tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các Chỉ số cạnh tranh của Tỉnh; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 29/01/2021 về tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực thi thể chế, chính sách của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025,…

Thứ ba, các nội dung tuyên truyền khác: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về cải cách hành chính và kết quả thực hiện công tác này ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang,…

Về hình thức tuyên truyền, Kế hoạch đề ra một số hình thức tuyên truyền cải cách hành chính như: Tuyên truyền, phổ biến truyền thống thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn; thông qua việc đăng tải các tin bài, các văn bản về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, việc tổ chức thực hiện công tác CCHC trên Cổng thông tinh điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử CCHC, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục CCHC trên kênh thông tin đại chúng: Báo, Đài. Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan: Pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn…; tổ chức cuộc thi viết về CCHC với chủ đề cuộc thi: “Tìm kiếm sáng kiến CCHC”, cuộc thi tổ chức từ tháng 4/2022 - 8/2022.

Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền CCHC, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này, bám sát tình hình thực tế chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền CCHC đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các hội nghị, hội thi do Tỉnh tổ chức; bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện lồng ghép với báo cáo về công tác CCHC để tổng hợp./.

Văn Tiếp

 

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 20
Đã truy cập: 1340180