Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022

Ngày 30-01-2023

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và Nhân dân dễ dàng tra cứu, áp dụng những quy định của pháp luật hiện hành, ngày 19 tháng 01 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022.

Theo đó, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, tỉnh Hậu Giang có 44 văn bản (11 Nghị quyết, 33 Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ và 13 văn bản (07 Nghị quyết, 06 Quyết định) hết hiệu lực một phần.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

(Đính kèm Quyết định số 105/QĐ-UBND)

                                                                                             

Lê Thị Liếu


Đang online: 1
Hôm nay: 254
Đã truy cập: 1332340