Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2021

Ngày 19-01-2022

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và Nhân dân dễ dàng tra cứu, áp dụng những quy định của pháp luật hiện hành, ngày 19/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2021.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, tỉnh Hậu Giang có 22 văn bản (10 Nghị quyết, 12 Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ; 01 văn bản (Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2021 và 14 văn bản (08 Nghị quyết, 06 Quyết định) hết hiệu lực một phần.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

(Đính kèm Quyết định tại đây)

                                                                                              Lê Thị Liếu

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 164
Đã truy cập: 1337327