Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 08-10-2021

Ngày 24/9/2021, Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 11- KH/ĐUSTP học tập, thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Theo đó, Kế hoạch đề ra những nội dung cụ thể sau:

Về nội dung học tập:

Tập trung quán triệt học tập những nội dung cơ bản, về ý nghĩa lý luận, thực tiễn và đề ra một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Về tài liệu học tập:

- Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021).

- Các tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp.

- Các tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, cung cấp.

- Các tài liệu do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cung cấp.

Về hình thức, thời gian thực hiện:

- Hình thức học tập Chuyên đề toàn khóa:

Các chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Chuyên đề toàn khóa bằng video clip do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi đường link: https://drive.google.com/file/d/1kuqNMEwL1LI64-NHk-WYIiYV01qvltf/view?usp=sharing.

Tùy tình hình thực tế các Chi ủy chi bộ tổ chức việc học tập quán triệt nội dung Chuyên đề toàn khóa trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Thời gian học tập:

+  Đối với đảng viên: Do Chi ủy chi bộ tổ chức học tập quán triệt tại chi bộ. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021.

+ Đối với công chức, viên chức và người lao động ngoài Đảng: chi ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt trong cuộc họp chi bộ, cơ quan, đơn vị. Thời gian hoàn thành trong tháng 10/2021.

Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ:

- Trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng, mỗi chi ủy chi bộ lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề của từng năm, gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ để tổ chức sinh hoạt, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

- Trong sinh hoạt chuyên đề hàng quý của chi bộ, các chi ủy chi bộ căn cứ vào nội dung Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề của từng năm và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, phân công đảng viên nghiên cứu xây dựng nội dung chuyên đề quý để sinh hoạt (ít nhất sinh hoạt 01 quý trong năm), trong đó trọng tâm là xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của chi ủy, của đảng viên trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nhằm thực hiện nghiêm Nghị quyết đại hội chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc thực hiện Kế hoạch trên nhằm giúp cho đảng viên nâng cao nhận thức về giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của Nhân dân. Đồng thời tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập quán triệt và tuyên truyền thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, để các chi bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc nội dung theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ngoài ra thông qua việc học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Tư pháp, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                Thúy Liễu

 

 

 

 


Đang online: 5
Hôm nay: 390
Đã truy cập: 1321124