Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đảng ủy Sở Tư pháp sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

Ngày 26-07-2022

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và 58 đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Lai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tư pháp báo cáo kết quả hoạt động công tác 06 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 06 tháng vừa qua, Đảng ủy đã triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, công chức, viên chức ngoài đảng đạt 100% so với Nghị quyết đề ra. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi ủy chi bộ theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Một số vấn đề sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề trong các loại hình chi bộ; Quy định số 1968-QĐ/TU, ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy về “Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ”; công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng của đơn vị và luôn được quan tâm, theo đó trong năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giao Đảng ủy kết nạp 01 đảng viên và hiện nay đang thực hiện thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy đã ban thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và quán triệt đến các chi bộ trực thuộc ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2022, theo đó Đảng ủy thực hiện 02 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 02 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát; mỗi chi bộ thực hiện 02 cuộc kiểm tra, qua đó đạt chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra.