Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho công chức, viên chức và người lao động

Ngày 18-06-2021

 

Thực hiện theo Kế hoạch đã đề ra, ngày 18 tháng 6 năm 2021, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 13 công chức, viên chức và người lao động chưa phải là đảng viên (gọi tắt là CCVC), trên cơ sở đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID - 19.         

     

Quang cảnh tại buổi tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã được nghe các Báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt các nội dung gồm: Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam và những nhận thức mới và tư duy mới về An ninh Quốc gia; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.          

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nhằm giúp mỗi CCVC nắm vững nội dung cơ bản cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết và tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Thùy Trang

 

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1423
Đã truy cập: 1333508