Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-12-2022

Nhằm tạo cơ sở pháp lý áp dụng thống nhất, đồng bộ định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, ngày 09 tháng 12 năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, định mức phân bổ cụ thể như sau:

- Đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế:

+ Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân: Cấp tỉnh: 15.000.000 đồng/dự thảo; Cấp huyện: 12.000.000 đồng/dự thảo; Cấp xã: 6.000.000 đồng/dự thảo.

+ Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân: Cấp tỉnh: 9.000.000 đồng/dự thảo; Cấp huyện: 7.000.000 đồng/dự thảo; Cấp xã: 5.500.000 đồng/dự thảo.

- Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: Định mức phân bổ kinh phí không quá 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.

 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2022 và bãi bỏ bãi bỏ khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

                                                                                  Lê Thị Liếu

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 327
Đã truy cập: 1332413